Workshop in Aleppo on the occasion of the International Children's Day

Workshop in Aleppo on the occasion of the International Children's Day

ARSHIL GORKY WORKSHOP IN ALEPPOAzad-Hye, Dubai, 09 August 2006: Hamazkayin's “Arshile Gorky” art school in Aleppo organized an outstanding art event in the city's Public Park, where children from Arabic and Armenian art schools took part.


 


Invitations for participation were sent to Aleppo's different Arabic and Armenian art schools for this one-day workshop. This event was part of the activities of Aleppo: Capital of Islamic Culture 2006″, coinciding also with the “International Children's Day”. The participant students were 6 to 12 years old.


 


Students from “Mardiros Sarian” art school, the Arabic charitable association “Al-Ikha'a” (Brotherhood) for children with special needs and another local school accepted the invitation.


 


The municipality of Aleppo, considering the importance of this event, announced it as part of the celebrations dedicated to “International Children's Day”, taking part between 8 to 13 July. Normally this celebration occurs every year in Damascus, but Aleppo's municipality wished to include it this year in the activities of “Aleppo: Capital of Islamic Culture 2006″, under the patronage of Riad Na'asan Agha, Minister of Culture.


 


In the morning of 9 July 2006 Aleppo's Public Park was full of life with young artists. At 11 a.m. the Minister, accompanied by officials and government representatives (Malak Yasin, Director of Children's Department in the Ministry of Culture; Mohammad Al Sissi, UNICEF Regional Director; Kamel Kattan, Director of Aleppo's Cultural Centre; Ma'an Shebli, Mayor of Aleppo) visited the location.


 


They were all greeted at the entrance by Nerses Khederian (Head of Hamazkayin's Nigol Aghpalian Section) and Sonia Kaprielian (Director of “Arshile Gorky” art school).


 


Sonia Kaprielian gave a briefing to the Minister and his entourage about the Armenian community, the activities of Hamazkayin and in particular “Arshile Gorky” art school. She explained that this event addresses the children of Aleppo, spreading a message of love to the world through their work. This effort was highly appreciated and admired by Minister Na'asan Agha.


 


Al Sissi (UNICEF Regional Director for Syria, Lebanon and Jordan) also showed great interest. He declared that such an event was never seen before in Syria. He requested to have the event documented and photographed as reference to UNICEF?s different offices.


 


All the children participating in this activity were dressed in similar T-shirts. Their heads were covered with caps protecting them from the heat and on the T-shirts they carried colourful badges, showing their schools. At every corner, sponsor “Nestl?” company's van was providing cold drinks quenching the thirst of the children and the visitors.


 


The children were busy drawing with chalk and paints. No time for naughtiness! They worked in groups of 4-5 person each. One group painted Aleppo's citadel and its guardian Abu Firas Al-Hamadani, whose statue is situated at the entrance of Aleppo's public park. Others chose simpler subjects; the sea or Cinderella, etc. The view was spectacular!.


 


The event was covered by many TV channels; Syrian, Iranian, Jordanian TVs and Spacetoon channel. Some of them interviewed the little artists. They also interviewed Sonia Kaprielian. She emphasized that this event was organized by Aleppo's Armenian community, dedicated to the city of Aleppo. She also thanked the municipality for all the support and help it provided.


 


“Arshile Gorky” art school's administrative board highly valued the efforts of two of the instructors: Leda Guluzian and Vartkes Barsoumian, whose efforts helped in the success of the event.


 


On the park's stairs the children drew the logo of “Aleppo: Capital of Islamic Culture 2006″ and the logo of “International Children's Day”. The scene was very touching, when at the end, the children together with the help of their parents raised the 3 meters long and 6 meters wide Syrian flag painted in 3 parts. To end the ceremony, Kaprielian drew the logo of “Arshile Gorky” art school. A memorial photo was taken including all the participants and organizers.


 


Thanks to “Mardiros Sarian” art school's administrators and their teacher Ella, also thanks to “Al-Ikha'a” association for children with special needs and to A?ahed Bredy for her hard work.


 


This unique event definitely will have a positive impact in the future and will leave its marks in Aleppo's cultural history.


 


Source: Syria's Hamazkayin website:


http://www.hamazkasyr.com/nigol_details.php?id=79 


Article posted in Armenian at the above website on 09 July 2006


 


For more information on the activities of Arshile Gorky art school, please contact Sonia Kaprielian at: [email protected]


 


 


ՓԱՌԱՏՕՆ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՕՐՈՒԱՆ


 


Հա­մազ­գա­յի­նի ?Ն. Աղ­բալ­եան? մաս­նաճղ.ի ?Ար­շիլ Կոր­քի? գե­ղար­ուես­տի ու­սում­նա­րա­նի նախա­ձեռ­նու­թեամբ եւ կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ Հա­լէ­պի Հան­րա­յին պար­տէ­զէն ներս տե­ղի ունեցաւ գե­ղե­ցիկ մի­ջո­ցա­ռում մը, որուն մաս­նակ­ցե­ցան Հա­լէ­պի հայ եւ արաբ արուեստանոցնե­րու աշա­կերտ­նե­րը։


 


Ամիս­ներ առաջ հրա­ւէր­ներ ուղղ­ուե­ցան Հա­լէ­պի հայ եւ արաբ ար­ուես­տա­նոց­նե­րու տնօրէնութիւն­նե­րուն, հրա­ւի­րե­լու մի­օր­եայ հա­ւա­քա­կան աշ­խա­տան­քի մը՝ Հան­րա­յին պարտէզին մէջ, նուիր­ուած Հա­լէ­պի ?Իս­լա­մա­կան Մշա­կոյ­թի Մայ­րա­քա­ղաք? ընտ­րու­թեան առթիւ. եւ յար­մար նկատ­ուած էր մա­նուկ­նե­րու հա­մաշ­խար­հա­յին օրը։ Մաս­նակ­ցող արուեստա­գէտաշա­կերտ­նե­րը 6-12 տա­րե­կան բո­լո­րած մա­նուկ­ներ պի­տի ըլ­լա­յին։


 


ARSHIL GORKY WORKSHOP IN ALEPPOՍոյն հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռա­ջե­ցին ?Մ. Սար­եան? ակա­դեմ­ի­ան, արա­բա­կան բա­րե­սի­րա­կան թերաճնե­րու հաս­տա­տու­թիւնն ու այլ արաբ հաս­տա­տու­թիւն մը, որոնք գնա­հա­տե­լով եւ ողջունե­լով Հա­մազ­գա­յի­նի ?Ա. Կոր­քի? ար­ուես­տա­նո­ցի մտայը­ղա­ցու­մը, իրենց աշա­կերտ­նե­րով մաս կազ­մե­ցին վե­րո­յիշ­եալ մի­ջո­ցառ­ման։ Այս­տեղ յի­շենք, թէ սոյն ձեռ­նար­կին մեծ դերակատարու­թիւն ու­նէ­ին ոչ միայն ար­ուես­տա­նո­ցի ղե­կա­վար­նե­րը, այլ՝ մա­նուկ­նե­րու եր­կու դա­սա­րան­նե­րու աշա­կեր­տու­թիւնը։


 


Հա­լէ­պի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նը տե­ղե­կա­նա­լով եւ գնա­հա­տե­լով նա­խա­ձեռ­նու­թիւնը, փա­փաք յայտ­նե­ց, որ սոյն ձեռ­նար­կը մաս կազ­մէ Հա­մաշ. մա­նուկ­նե­րու օր­ուան փա­ռա­տօ­նին, որ տե­ղի պի­տի ու­նե­նար 8-13 Յու­լի­սի մի­ջեւ։ Այս­տեղ նշենք, որ փա­ռա­տօ­նը յա­ճախ տե­ղի կ՛ու­նե­նայ ամէն տա­րի Դա­մաս­կո­սի մէջ, բայց Հա­լէ­պի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նը փա­փա­քե­ցաւ որ փա­ռա­տօ­նը մաս կազ­մէր Հա­լէ­պի ?Իս­լա­մա­կան Մշա­կոյ­թի Մայ­րա­քա­ղաք? ան­ուա­նա­կոչ­ման տօնակատարու­թիւն­նե­րուն շար­քին։


 


Ուստի, փա­ռա­տօ­նը տե­ղա­փոխ­ուե­ցաւ պատ­մա­կան Հա­լէպ՝ շնոր­հե­լով անոր տար­բեր հմայք եւ գոյն։


 


Փա­ռա­տօ­նը կը կրէր բարձր հո­վա­նա­ւո­րու­թիւնը մշա­կոյ­թի նա­խա­րար Տի­ար Ռի­ատ Նա՛ասան Աղա­յի, որ ան­ձամբ ներ­կայ գտն­ուե­ցաւ։


 


Փա­ռա­տօ­նի բաց­ման յա­ջորդ օրը՝ Կի­րա­կի, 9 Յու­լիս 2006-ի առա­ւօտ­եան ժա­մը 10-էն սկս­եալ, ար­դէն Հա­լէ­պի Հան­րա­յին պար­տէ­զէն ներս կեան­քը եռուն էր մա­նուկ­նե­րով. ներ­կայ պատասխա­նա­տու­նե­րը կը հայ­թայ­թէ­ին բո­լոր պէտ­քե­րը։ Ու­սու­ցիչ­նե­րը եւ յանձ­նա­խում­բի կարգ մը ան­դամ­ներ կա­նուխ ժա­մե­րուն փու­թա­լով բա­ւա­կան պատ­րաս­տու­թիւն տե­սած էին մին­չեւ մա­նուկ­նե­րու ժա­մա­նու­մը։


 


Ժա­մը 11-ին հա­սաւ նա­խա­րա­րը եւ աս­տի­ճան­նե­րու բար­ձուն­քէն հի­ա­ցած դի­տեց 100 մանուկներու կա­տա­րած ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րը։ Տի­ար Նա՛ասան Աղա­յի կ՛ըկե­րակ­ցէ­ին մանուկ­նե­րու մշա­կոյ­թի ընդհ. պա­տաս­խա­նա­տու տնօ­րէ­նու­հի օր. Մա­լաք Եա­սին, նոյն­պէս Դամաս­կո­սէն ժա­մա­նած UNICEF- հաս­տա­տու­թեան Սուր­իոյ, Լի­բա­նա­նի եւ Յոր­դա­նա­նի շրջանի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Տի­ար Մու­հա­մմատ Ալ­սի­սի (բնիկ Սու­տան­ցի) Հա­լէ­պի մշա­կոյ­թի կեդրո­նի տնօ­րէն Տի­ար Քա­մել Գաթ­թան, Հա­լէ­պի քա­ղա­քա­պետ Տի­ար Մա՛ան  Շպ­լի եւ պետական այլ մար­մին­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ:


 


Հան­րա­յին պար­տէ­զին մուտ­քին Հա­մազ­գա­յի­նի ?Նի­կոլ Աղ­բալ­եան? մաս­նա­ճիւ­ղի ատե­նա­պետ Տի­ար Ներ­սէս Խըտր­եան եւ կարգ մը վար­չա­կան ըն­կեր­ներ ըն­կե­րակ­ցե­ցան ար­ուես­տա­նո­ցի ատե­նա­պե­տու­հի Տիկ. Սոն­իա Գաբրի­էլ­եա­նին՝ ըն­դու­նե­լու պատ­ուա­կան հիւ­րը:


 


Ընկհ. Սոն­ի­ան բա­ցատ­րեց նա­խա­րա­րին եւ ըն­կե­րակ­ցող շքա­խում­բին, թէ սոյն ձեռ­նար­կը, որ ար­ուես­տի պոռթ­կում մըն է, կազ­մա­կեր­պած է Հայ Առա­քե­լա­կան Եկե­ղեց­ւոյ Հա­մազ­գա­յի­նի ?Արշիլ­Կոր­քի? նկար­չա­կան ար­ուես­տա­նո­ցի յանձ­նա­խում­բը: Այս գոր­ծո­ղու­թեամբ կ՛ող­ջու­նէ­ին Հա­լէ­պը եւ բո­լոր մա­նուկ­նե­րը անխ­տիր, սի­րոյ կոչ պի­տի ուղ­ղէ­ին իրենց գոր­ծե­րով արար աշխար­հին: Նա­խա­րա­րը բարձր գնա­հա­տեց ?Ա. Կորք?-ի յանձ­նա­խում­բի կազ­մա­կեր­պա­կան աշ­խա­տան­քը:


 


Նոյն­պէս շատ բարձր էր գնա­հա­տան­քը  UNICEF-ի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ՝ Տի­ար Մու­համ­մատ Ալսիսիին: Ան ար­տա­յայտ­ուե­ցաւ, որ նման աշ­խա­տանք մը չէր տե­սած Սուր­իոյ տա­րած­քին եւ փա­փաք յայտ­նեց, որ աշ­խա­տան­քը ար­ձա­նագր­ուած ու­ղարկ­ուի ու իրենց մի­ջո­ցաւ Յոր­դա­նա­նի, ՆիւԵոր­քի եւ Քո­փըն­հա­կը­նի կեդ­րոն­նե­րը հաս­նի:


 


Յանձ­նա­խում­բը քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նէն նա­խա­պէս պա­հան­ջած էր յա­տուկ կարգադրութիւններով նպաս­տա­ւոր պայ­ման­ներ ստեղ­ծել որ մա­նուկ­նե­րուն աշ­խա­տան­քը ըլլար որա­կա­ւոր եւ հե­զա­սահ ըն­թա­նար:


 


Հան­րա­յին պար­տէ­զը ար­դէն նա­խա­պէս կոկ­ուած էր, զի­նուոր­նե­րու խմ­բակ մը փա­կած էր մուտքի բա­ժի­նը՝ ան­ցորդ­նե­րը ուղ­ղե­լով միւս մուտ­քե­րուն: Իսկ աշ­խա­տան­քի բա­ժի­նը շրջապատ­ուած էր զի­նուոր­նե­րով եւ պա­տաս­խա­նա­տու յանձ­նա­խում­բի ան­դամ­նե­րով եւ ծնողնե­րով:


 


Մայր մուտ­քին ար­դէն շտապ օգ­նու­թեան անձ­նա­կազ­մը նե­կայ էր օժան­դա­կու­թիւնը ցուցաբերելու անհ­րա­ժեշտ պա­հուն:


 


Բո­լոր մա­նուկ­նե­րը հա­ւա­սար էին, չկար հայ կամ արաբ եւ պա­տաս­խա­նա­տու, բո­լո­րը հա­գած էին նոյ­նա­տե­սակ T- shert-ներ (ուր տե­սա­կա­ւոր խորհր­դա­նիշ­նե­րու կող­քին կար նա­եւ արուեստա­նո­ցին խորհր­դա­նի­շը), բո­լո­րը իրենց գըլ­խուն դրած էին գլ­խարկ­ներ՝ պաշտպանուելու հա­մար ամառ­ուան կիզիչ արե­ւէն. մի­ակ զա­նա­զա­նո­ղը կուրծ­քի տե­սա­կա­ւոր գոյ­նի դր­ուած կրծ­քա­քար­դերն էին, իւ­րա­քան­չիւր գոյն հաս­տա­տու­թեան մը պատկանելիութիւնը կը յատկանշէր:


 


Ամէն ան­կիւն կը տեսն­ուէ­ին Nestle ըն­կե­րու­թեան մեծ ինք­նա­շարժ­նե­րը. ձեռ­նար­կին երաշխաւորը ըլ­լա­լով, յա­ճախ պաղ մի­լօ կը հիւ­րա­սի­րէ­ին մա­նուկ­նե­րուն եւ ներ­կա­նե­րուն՝ օդին ջեր­մու­թիւնը մեղ­մաց­նե­լու եւ փոքրիկներուն ծա­րա­ւը յա­գեց­նե­լու հա­մար:


 


Մա­նուկ­նե­րը ժա­մա­նակ չու­նէ­ին չա­րու­թիւն­ներ ընե­լու: Անոնք միայն կա­ւի­ճով, ներ­կով եւ վրձինով զբա­ղած էին: Աշ­խա­տանք­նե­րը խմ­բա­յին էին, ամէն չորսհինգ հո­գի խումբ մը կազ­մած, որոշ­ուած նիւթ մը առած կը գծէ­ին: Բո­լոր նիւ­թե­րը նուիր­ուած էին Հա­լէ­պին: Խըմ­բակ մը կը գծէր Հա­լէ­պի բեր­դը եւ անոր պաշտ­պան՝ Հան­րա­յին պար­տէ­զին մուտ­քին դր­ուած Ապու Ֆի­րաս Էլ Հա­մա­տանիի ար­ձա­նը, ու­րիշ­ներ աւե­լի պարզ նիւ­թեր՝ ծո­վը եւ ձիւ­նա­թոյ­րը իսկ թե­րաճ մանուկնե­րը միայն գոյ­նե­րով կ՛ար­տա­յայտ­ուէ­ին: Այն­քան գե­ղե­ցիկ էր երե­ւոյ­թը:


 


Հոն ներ­կայ էին տե­սա­կա­ւոր հե­ռուս­տա­տե­սու­թեան կա­յան­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ (Սուրիական, Իրան­եան, Յոր­դա­նան­եան եւ ART-ի Spacetoon-ը):


 


Անոնք կը նկա­րէ­ին եւ կը տե­սակ­ցէ­ին մա­նուկ­նե­րուն հետ: Ընկհ. Սոն­իա Գաբրի­էլ­եա­նին առաջարկ­ուե­ցաւ խօ­սիլ ձեռ­նար­կին մա­սին. ան շեշ­տեց որ սոյն աշ­խա­տան­քը կազմակերպուած է Հա­լէ­պի հայ­կա­կան հա­մայն­քի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ՝ նուիր­ուած Հա­լէպ քաղա­քին: Ան իր խօս­քին մէջ նա­եւ շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նին՝ իր ներկա­յա­ցու­ցած բազ­մա­տե­սակ ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րուն հա­մար:


 


Յանձ­նա­խում­բը այս առ­թիւ գնա­հա­տան­քի խօսք կ՛ուղ­ղէ արուես­տա­նո­ցի զոյգ ու­սու­ցիչ­նե­րուն՝ օր. Լե­տա Կիւ­լիւզ­եա­նին եւ ար­ուես­տա­գէտ տի­ար Վարդ­գէս Պար­սում­եա­նին, որոնք ջանք չխնա­յե­ցին սոյն ձեռ­նար­կի յա­ջո­ղու­թեան հա­մար:


 


Աս­տի­ճան­նե­րու վրայ աշ­խա­տանք­նե­րու աւար­տին մա­նուկ­նե­րը մեծ ծա­ւա­լով գծե­ցին խորհըրդա­րա­նը՝ ?Հա­լէպ Մշա­կոյ­թի Մայ­րա­քա­ղաք 2006? թուին. իսկ ան­դին պի­տի տես­նէ­ինք մա­նուկ­նե­րու փա­ռա­տօ­նի խոհր­դան­շա­նը՝ գծ­ուած դող­դո­ջուն վր­ձին­նե­րով: Շատ խորհր­դա­ւոր էր, երբ 3 մեթր բարձ­րու­թեամբ, վեց մեթր լայն­քով, երեք բա­ժի­նէ բաղ­կա­ցած Սուր­ի­ա­կան դրօշա­կի աշ­խա­տան­քի աւար­տին ծնող­նե­րու եւ յանձ­նա­խում­բի ան­դամ­նե­րու օգ­նու­թեամբ բարձ­րաց­ուե­ցաւ դրօ­շա­կը։ Ար­ուես­տա­նո­ցի ատե­նա­պե­տու­հին վեր­ջա­կէտ դնե­լով ձեռ­նար­կին, գետ­նին վրայ գծեց ?Ար­շիլ Կոր­քի? ար­ուես­տա­նո­ցին խորհըր­դան­շա­նը։ Բո­լո­րը՝ մեծ եւ պզ­տիկ հա­ւաք­ուե­ցան անոր շուրջ ձեռ­նար­կին յի­շա­տա­կի վեր­ջին նկար մը ու­նե­նա­լու։


 


Շնոր­հա­կա­լու­թիւն ?Մ. Սար­եան? ակա­դե­մա­յի տնօ­րէ­նու­թեան եւ ու­սուց­չու­հի Տիկ. Էլ­լա­յին։


 


Շնոր­հա­կա­լու­թիւն Թե­րաճ­նե­րու ըն­տա­նիք Ալ Իխ­աա հաս­տա­տու­թեան, Երախ­տա­գի­տա­կան խօսք Օր. Աա­ա­ըտ Պրէտի­ին, որ մեծ աշ­խա­տանք տա­րաւ սոյն ձեռ­նար­կի յա­ջո­ղու­թեան հա­մար։


 


Եզա­կի այս ձեռ­նար­կը ան­կաս­կած որ իր անդ­րա­դար­ձը պի­տի ու­նե­նայ յե­տա­գայ օրե­րուն եւ ձգէ դրոշ­մը պատ­մա­կան Հա­լէպ քա­ղա­քի մշա­կոյ­թի պատ­մու­թեան էջե­րուն մէջ։


 


ARSHIL GORKY WORKSHOP IN ALEPPOARSHIL GORKY WORKSHOP IN ALEPPO
ARSHIL GORKY WORKSHOP IN ALEPPO

  1. For your information if you need any explanation about Arshile Gorky Art school address to this e-mail address: [email protected]  

    With the compliments of Sonia Kaprielian

Comments are closed.