Sarkis Kassargian

Sarkis Kassargian

Sarkis Kassargian starts a Facebook group dedicated to the Syrian Armenians


“Where are the Syrian Armenian going?” is the title of the new group


As a first observation Kassargian mentions the alienation between the community institutions and the ordinary Armenian citizens of Syria. He then underlines the need for talking openly about issues concerning the community in order to create a form of accountability. 


Kassargian's welcome note:


Աշխարհը յարափոփոխ ընթացքի մէջ է: Աշխարհի ժողովուրդներն ու կառավարութիւնները միշտ աշխատած են ու կ'աշխատին բարեփոխել ու բարեփոխուիլ, որպէսզի գոյութիւնն ու զարգացումը ապահովուած ըլլան. թէ՛ իրենց եւ թէ՛ յաջորդող սերունդներուն համար:


Մեզի հետաքրքրողը Սուրիահայութիւնն է: Մենք ո՞ւր ենք զարգացող կեանքի այս ընթացքին մէջ:


Նախ պարզենք ?Սուրիահայութիւն? եզրը: Սուրիական Արաբական Հանրապետութեան քաղաքացի հայերը, հայկական կրօնական, համայնքային, մշակութային կառոյցները

Older Post