AGBU Young Professionals in UAE mark second year of activities

AGBU Young Professionals in UAE mark second year of activities

YP logoAzad-Hye Special


The kickoff event of AGBU Young Professionals (YP) took place in 27 February 2009, when more than 70 persons met at the outdoor terrace at “Calabar” in the famous Downtown Burj Khalifa (the tallest building in the world) in Dubai. This was the pre-launch event of the AGBU Young Professionals UAE Chapter.


On 22 May 2009 the Chapter started a “Speaker Series”. Vahan Zanoyan, based in Bahrain, was invited to talk on energy markets and the gulf economies in the Fairmont Hotel in Dubai.    


A month later, the YP organized its first fundraising event directed for buying sweetcorn in Armenia, in collaboration with YP Yerevan office and CARD (Center for Agribusiness and Rural Development in Armenia). The dinner event took place in the “Sarai” restuarant in the Jumairah Beach Residence neighbourhood in Dubai on 26 June 2009.  


This year the Chapter organized a networking event in Movenpick Hotel Bur Dubai on 14 April 2010. More than 50 Armenians gathered. According to a member who joined the event from Abu Dhabi, “the organizers were warmly welcoming all participants and trying to introduce them to each other. They played a small game to facilitate the introduction process. It was good idea to prepare name tags for the participants. Exchanging of business cards was encouraged”. This member has noticed that the YP UAE Chapter has a core of members who closely communicate with each other, without ignoring other Armenians. 


The Chapter is currently focusing on AGBU YP Middle East Forum which is scheduled to be held in the Dead Sea, Jordan from 03 to 06 June 2010 (see details in Azad-Hye here). The gathering targets Armenians from Middle East and Armenia, but it is open also to Armenians from around the world.


ADDITIONAL READING:


About AGBU Young Professionals – UAE Chapter (from Facebook page):


AGBU Young Professionals ? UAE Chapter is a professional network for young Armenians eager to interact with professional and like-minded young Armenians in matters related to current events, challenges, concerns and issues.


As part of a growing global network, the AGBU Young Professionals in the UAE is a forum for Armenians interested in professional development, and support of Armenia and Armenians through education, business development and entrepreneurship.


The Chapter will organize activities in the UAE and interact with young Armenian professionals in the Middle East and internationally. It will also partner with other YP programs worldwide and participate in international events such as FOCUS.


Photo: From 14 April 2010 meeting in Dubai


From 13 April 2010 meeting in Dubai

 1. Nishan Basmajian April 17, 2010, 4:31 pm

  Սիրելի Ազատ-Հայ,

   

  Մի քանի տողով գաղութային երկու երեւոյթներու պիտի անդրադառնամ այս երկտողովս:

   

  Տարիէ մը ի վեր հրճուանքով կը կարդամ Հայ Արհեստավարժ Երիտասարդներու  խմբակի տարած արհեստավարժ աշխատանքին մասին: Դժուա՞ր աշխատանք: Չեմ կարծեր: Արդիւնաւո՞ր աշխատանք: Այո, ամենեւին:

   

  Պէտք է կարենալ օրինակ առնել այս խմբակի տարած աշխատանքէն : Երիտասարդներու, պատանիներու ամբողջ փաղանգ մը կայ որ խնամքի  ու գուրգուրանքի պէտք ունի: Հայ թէ միջազգային մշակոյթի  ճանաչման ու հայկականին տարածման աշխատանք է պէտք, մարզամշակութային աշխատանքի կարիքը կայ, ատակ անձիք կան, կը մնայ զիրենք մէկտեղել եւ աշխատանքի լծել: Տնօրինում է պէտք:

   

  Երկրորդ երեւոյթը որուն կ՜ուզեմ անդրադառնալ՝ Ազատ-Հայի Ռատիօժամն է: Կը շնորհաւորեմ ձեզ որ ճիշդ ընտրութիւնը կատարած էք այդ խիստ կարեւոր աշխատանքը յանձնելով Նորայր Գազանճեանին: ?Հացը՝ հացթուխին…? ի օրինակով: Նորայրը տաղանդաւոր երգիչ չէ միայն այլ տաղանդաւոր, թէեւ ոչ արհեստավարժ, երգագէտ: Իր տարիներու անխոնջ աշխատանքով ձեռք բերած վաստակը եւ բազմահազար հայ թէ օտար երգերու հաւաքածօն պէտք է համարել ազգային ժառանգ: Ապրիլեան եղեռնի 95 ամեակին առթիւ ձեր առած քայլը՝ յատուկ ալիքով 24 ժամ ձայնասփռում ցեղասպանութեան նուիրուած երգերու, հայ դատի ի նպաստ մեծ քայլ է: Պարզապէս ծափահարելի:

   

  Ներող եղէք որ առաջին տողիս մէջ կատարած խոստումս չկարողացայ յարգել քանզի ?երկտողս? իր երկտողի հանգամանքը վաղուց կորսնցուցած է…

   

  Յաջողութիւն բոլորին տարած ազգանուէր գործունէութեանց:

   

  Մնամ յարգանօք՝

   

  Նշան Պասմաճեան 

Comments are closed.