Syrian Armenians organize blood donation as a symbol of solidarity with Lebanon

Azad-Hye, Dubai, 29 August 2006: Under the slogan “A drop of blood in return of a sea of sacrifices” the Syrian Armenian Youth Organisation [known by its Armenian acronym as SEM] organized a blood donation on 19th August 2006, demonstrating solidarity with the Lebanese people, who faced large scale aggression during the most part of July and the first week of August 2006. The war on Lebanon brought about hundreds of casualties in the civilian population, destroying also large portion of the infrastructure.


 


On this occasion, the Aleppo Arabic daily newspaper “Djamaheer” visited the site of the blood donation and held interviews with several Armenian donors. Krisdapor Poladian said that 125 members out of a total of 300 (aged 20-45) voluntarily participated in this event, which was organized under the patronage of Bishop Shahan Sarkissian (Head of the Armenian Church in Aleppo and its surroundings), who provided all the support and facilities needed for this noble cause.


 


Raffi Avedissian, 41, said that by practicing blood donation he shares today the Lebanese people's pain and sufferings, humbly contributing to their sacrifices. He added that it is a known fact that the Syrian people always reaches out to other Arabs in need. Avedissian mentioned that the Syrian Armenian Red Cross Association had already launched its own blood donation campaign as a token of appreciation towards the Arab people who stood by the Armenians in the year 1915, during the deportation by the Ottoman Turks. Raffi Haleblian, 23, and Aram Aramian, 24, also stated their satisfaction for this donation, emphasizing that it is their national duty to adhere to the neighbouring Lebanon and show appreciation for its people's heroic resistance.


 


It is worth mentioning here that SEM was founded in Aleppo in 1926 and it is one of the Armenian organizations functioning in Syria under the care of the Aleppo Prelacy. It maintains folk dancing groups for teenagers and youth, choir, musical quartet and theatrical team. 


 


Translated by Sylvia Bourdjian


Below is the Armenian text as appeared in the 24/8/2006 issue of ?Kantsatsar? (Aleppo Prelacy weekly publication).


 


ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՀԵՐՈՍԱԿԱՆ ԴԻՄԱԴՐՈՒԹԵԱՆ


ԶՕՐԱԿՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՍՈՒՐԻԱՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱՑ ՄԻՈՒԹԻՒՆԸ  ԿԸ ՁԵՌՆԱՐԿԷ ԱՐԵԱՆ ՏՈՒՉՈՒԹԵԱՆ ԱՐՇԱՒԱՆՔ


 


?Կա­թիլ մը արիւն ծով զո­հո­ղու­թեան դէմ? նշա­նա­բա­նին ներ­քեւ, Սուր­ի­ա­հայ Երի­տա­սար­դաց Միու­թիւնը ձեռ­նար­կեց ար­եան տու­չու­թեան ար­շա­ւանք մը՝ Շա­բաթ, 19 Օգոս­տոս 2006-ի առա­ւօտ­եան, նե­ցուկ եւ զօ­բա­վիգ կանգ­նե­լու քոյր Լի­բա­նա­նի ժո­ղո­վուր­դին, որ քա­ջա­բար ու կո­րո­վի, իր շքեղ դի­մա­գի­ծը պար­զեց հե­րո­սա­բար մարտն­չե­լով թշ­նամի­ին՝ Իս­րա­յէ­լի դէմ, որ Լի­բա­նա­նի հո­ղին վրայ վայ­րե­նի ոճիր­ներ գոր­ծեց ահ ու սար­սա­փի մատ­նե­լով այս երկ­րի մա­նուկ­նե­րը, կի­նե­րը, պա­ռաւ­նե­րը, եւ կոր­ծա­նե­լով անոր ներ­քին կա­ռոյ­ցը։


 


Այս առ­թիւ ?Ճա­մա­հիր? օրա­թեր­թը այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ ար­եան տու­չու­թեան կեդ­րոն, տես­նե­լու հա­մար կա­տար­ուած ըն­թաց­քը, ուր հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Քրիս­տա­փոր Փօ­լատ­եա­նի հետ, որ պար­զեց թէ 300 հո­գի հա­շուող ակում­բի ան­դամ­նե­րէն 125-ը, որոնց տա­րի­քը կը տա­րու­բե­րի 20-45-ի մի­ջեւ, կա­մա­ւոր եւ սի­րա­յօ­ժար իրենց մաս­նակ­ցու­թիւնը բե­րին այս նա­խա­ձեռ­նու­թեան, որ հո­վա­նա­ւո­րու­թիւնը կը վայելէ Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­մի Առաջ­նորդ Սր­բա­զան Հօր, որու հայ­րա­կան թե­լադ­րու­թեամբ եւ կար­գադ­րու­թեամբ բո­լոր անհ­րա­ժեշտ մի­ջոց­ներն ու դի­րու­թիւն­նե­րը ի գործ դր­ուած են։


 


Ինչ­պէս նա­եւ տե­սակ­ցու­թիւն ու­նե­ցանք կարգ մը նուի­րա­տու­նե­րու հետ, որոնց­մէ Պր. Ռաֆ­ֆի Աւե­տիս­եան (41 տա­րե­կան) յայտ­նեց, թէ ինք այ­սօր իր ար­եան տու­չու­թեամբ կը բաժ­նեկ­ցի լի­բա­նանցիի տա­ռա­պան­քին եւ իր հա­մեստ օժան­դա­կու­թիւնը կը բե­րէ ի դի­մաց Լի­բա­նա­նի զօր­քին ու քա­ջա­րի ընդ­դի­մու­թեան մեծ զո­հո­ղու­թիւն։ Ան կը յայտ­նէ, որ այս նա­խա­ձեռ­նու­թիւնը Սուր­իոյ ժո­ղո­վուր­դին նկա­րագ­րի յատ­կա­նիշն է՝ միշտ օգ­նու­թեան հաս­նիլ եւ նե­ցուկ կանգ­նիլ ոե­ւէ արաբ ժո­ղո­վուր­դի, որ կա­րի­քը ու­նի նիւ­թա­կան թէ բա­րո­յա­կան օժան­դա­կու­թեան։


 


Նոյն­պէս պար­զեց՝ թէ­ Սուր­ի­ա­հայ Օգ­նու­թեան Խա­չը ար­դէն իսկ ար­եան տու­չու­թեան ար­շաւ­ներ կա­տա­րած է իր կար­գին՝ երախ­տա­գի­տու­թիւնն ու սէ­րը յայտ­նե­լու սուր­ի­ա­ցի արաբ ժո­ղո­վուր­դին, որ օժան­դա­կած էր գաղ­թա­կան հայ ժո­ղո­վուր­դին 1915 թուա­կա­նին։


 


Իսկ Ռաֆ­ֆի Հա­լէպլ­եան (23 տա­րե­կան) եւ Արամ Արամ­եան (24 տա­րե­կան) իրենց գո­հու­նա­կու­թիւնն ու հպար­տու­թիւնը յայտ­նե­ցին մաս­նակ­ցե­լով ար­եան տու­չու­թեան ձեռ­նա­կին, շեշ­տե­լով որ իրենց կա­տա­րա­ծը ազ­գա­յին եւ հայ­րե­նա­սի­րա­կան պար­տա­կա­նու­թիւն մըն է հան­դէպ քոյր Լի­բա­նա­նին եւ հե­րո­սա­կան դի­մադ­րու­թեան, որոնք կեան­քեր տուին երկ­րի պաշտ­պա­նու­թեան հա­մար, ապա կր­կին պատ­րաս­տա­կա­մու­թեան ու յանձ­նա­ռու­թեան փա­փաք յայտ­նե­ցին ար­եան տու­չու­թեան հա­մար։


 


Յի­շենք նա­եւ, թէ Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­մի Ազգ. Առաջ­նոր­դա­րա­նին պատ­կա­նող այս ակում­բը հիմն­ուած է 1926-ին, իր մէջ բո­վան­դա­կե­լով պա­տա­նի­նե­րու եւ երէց­նե­րու պա­րա­խումբ, երգ­չա­խումբ, երաժշ­տա­կան քառ­եակ եւ  թա­տե­րա­խումբ։


 


Թարգ­մա­նեց՝ Եզ­նիկ Քհնյ. Զղջ­նան­եան ?Ճա­մա­հիր? օրա­թեր­թէն