“Armenian Cultural Week” in Aleppo (7-11 May 2006)

“Armenian Cultural Week” in Aleppo (7-11 May 2006)

MESROB MASHDOTS CHILDREN CHOIR, ALEPPO, 7TH MAY 2006In cooperation with the Union of Students in Syria, the Armenian Prelacy of Aleppo organized the ?Armenian Cultural Week? in Aleppo.


 


The program was loaded with daily activities and events, as follows:


 


7th May 2006:


Venue: ?Basel Al Assad? stadium, next to the Faculty of Architecture (06:00 p.m.)


Opening ceremony.  


Presentation of Armenia?s historical and tourism sites through a movie clip.


Musical performance by ?Mesrob Mashdots? children choir.


 


8th May 2006


Venue: University campus (08:00 p.m.).


Musical performance by Gomidas band and the singer Hovsep.


 


9th May 2006


Venue: ?Basel Al Assad? stadium (06:00 p.m.).


Folklore dance performance by ?Sartarabad? and ?Shoushi? bands.


Demonstration by the athletes of the Armenian International Back Belt Association (ABBA).


 


10th May 2006


Venue: ?Basel Al Assad? stadium (06:00 p.m.).


Poetic evening: Armenian poetry in Arabic language (Barouyr Sevag, Avedik Isahakian, Vahan Tekeyan, etc.).


Classical music evening by ?Parsegh Ganachian? ensemble.


 


11th May 2006


Venue: ?Basel Al Assad? stadium (06:00 p.m.).


Display of ?Mayrig? movie. 


 


On this occasion Harout Ekmanian signed an article in the local ?Kantsasar? Armenian weekly on 18th May 2006 (see below complete article). In the article Ekmanian describes the activities of the week and ends his writing by the following statement:


 


?The Armenian Cultural Week event succeeded to introduce the Armenians, their culture and national cause to the large student public in the most proper way. Frequently we look outwards and see that the Armenians in Lebanon and Los Angeles are marching in rallies and demonstrations or the Armenians of France are inaugurating a Genocide monument; then we look to ourselves and feel a kind of disappointment. Certainly what our compatriots are doing has great meaning, but our ?Armenian Cultural Weeks? have similar weight. I would even argue that what we are doing in this direction is more target-oriented and resourceful”. 


ARMENIAN TEXT  


 


 


?ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՇԱԲԱԹ?
Հ ա լ է պ ի   Պ ե տ ա կա ն   Հ ա մ ա լ ս ա ր ա ն է ն   Ն ե ր ս


?Եթէ անհաւասար ուժի դէմ ես պայքարում, պէտք չէ սովորական զէնքով պայքարես։


Ընտրի՛ր մի զէնք, որ թշնամիդ յանկարծակիի բերես,


եւ եթէ չունես այդ զէնքը՝ պէտք է հնարես?։


                                                                            Նիկոլ Դուման


 


Նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ ռազ­մա­վա­րա­կան հս­կայ ար­ժէք ու­նե­ցող այս բա­ռե­րը ար­տա­սան­ուած են մօտ մէկ դար առաջ, սա­կայն անոնք մեր օրե­րուն իսկ իրենց ան­ժա­ման­ցե­լի դր­ուած­քէն եւ անհ­րա­ժեշ­տու­թե­նէն բան չեն կորսն­ցու­ցած։


 


Սփիւռք­եան մեր իրա­կա­նու­թեան մէջ Հայ Դա­տի ար­ծար­ծու­մը, քն­նար­կումն ու մեր ար­դար իրա­ւունք­նե­րուն վե­րա­կանգ­նու­մը կա­րե­լի է իրա­գոր­ծել զա­նա­զան մի­ջոց­նե­րով՝ նա­յած տու­եալ մի­ջա­վայ­րի ըն­կե­րա­յին եւ հա­սա­րա­կա­կան պայ­ման­նե­րուն։ Քրիս­տա­փոր Ու­սա­նո­ղա­կան Միու­թիւնը քաջ գի­տակ­ցե­լով այս իրա­կա­նու­թեան եւ հա­ւա­տա­րիմ կանգ­նե­լով իր առա­քե­լու­թեան, ան­գամ մը եւս իր բո­լոր ճի­գե­րը մէկ­տե­ղեց օտար շր­ջա­նակ­նե­րու մէջ հա­յու անու­նը ծա­նօ­թաց­նե­լու, սա­կայն ամե­նա­հիմ­նա­կա­նը իւ­րա­քան­չիւր առիթ լի­ի­րաւ կեր­պով ար­ժե­ւո­րեց Հայ Դա­տի եւ պա­հան­ջա­տի­րու­թեան ներ­կա­յաց­ման հա­մար։


 


Ք.Ո.Միու­թեան եւ Սուր­ի­ա­կան Ու­սա­նո­ղական Միու­թեան կազ­մա­կեր­պած հան­դի­սու­թիւն­նե­րը տե­ղի ու­նե­ցան 7-11 Մա­յիս 2006-ին, Հա­լէ­պի Պե­տա­կան Հա­մալ­սա­րա­նէն ներս, վա­յե­լե­լով բարձր հո­վա­նա­ւո­րու­թիւնը Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­մի Առաջ­նորդ Գերշ. Տ. Շա­հան Ս. Եպս. Սար­գիս­եա­նի, ինչ­պէս նա­եւ ?Պա­աս? Կու­սակ­ցու­թեան Հա­լէ­պի Հա­մալ­սա­րա­նի Մաս­նա­ճիւ­ղի Կու­սակ­ցա­պետ Մու­համ­մէտ Եու­սէֆ Հա­շէ­մի եւ Հա­լէ­պի Հա­մալ­սա­րա­նի Նա­խա­գահ Մու­համ­մէտ Նի­զար Ագի­լիի։


 


Ար­դէն ամիս մըն էր, որ Հա­լէ­պի բո­լոր փո­ղոց­նե­րը պաս­տառ­նե­րով եւ ծա­նուց­ման թեր­թիկ­նե­րով ծածկ­ուած էին, ձայ­նաս­փիւ­ռի կա­յան­նե­րը նոյն­պէս կը ծա­նու­ցէ­ին այդ լու­րը, խա­նութ­նե­րու ցու­ցա­փեղ­կե­րու վրա­յի աֆիշ­նե­րը նոյն­պէս կը ներ­կա­յաց­նէ­ին Հա­լէ­պի հա­մալ­սա­րա­նէն ներս տե­ղի ու­նե­նա­լիք ?Հայ­կա­կան Շա­բաթ?ուան ձեռ­նարկ­նե­րը։


 


Բաց­ման Հան­դի­սու­թիւնը տե­ղի ու­նե­ցաւ Կի­րա­կի, 7 Մա­յիս 2006-ի երե­կոյ­եան ժա­մը 6։00-ին, Հա­մալ­սա­րա­նի ?Պա­սէլ? սրա­հէն ներս։ Հան­դի­սու­թեան ըն­թաց­քին ցու­ցադր­ուե­ցաւ կար­ճա­տեւ տե­սա­ե­րիզ մը Հա­յաս­տա­նի տե­սար­ժան վայ­րե­րու մա­սին։ Ինչ­պէս նա­եւ ելոյթ ու­նե­ցաւ ?Մես­րոպ Մաշ­տոց? աշա­կեր­տա­կան երգ­չա­խում­բը, ներ­կա­նե­րուն մա­տու­ցե­լով հա­յե­րէն ու արա­բե­րէն ան­մո­ռա­նա­լի եր­գե­րու փունջ մը։


 


Ապա, Մա­յիս 8-ի երե­կոյ­եան տե­ղի ու­նե­ցաւ եր­գի փա­ռա­տօն Հա­մալ­սա­րա­նի շր­ջա­փա­կէն ներս, կա­տա­րո­ղու­թեամբ եր­գիչ Յով­սէ­փի եւ ?Կո­մի­տաս? նուա­գա­խում­բին։ Աւե­լի քան տա­սը հա­զար հա­շուող խուռ­նե­րամ բազ­մու­թիւնը իս­կա­պէս խան­դա­վառ­ուած էր մեր վար­պետ երա­ժիշտ­նե­րուն եր­գե­ցո­ղու­թեամբ եւ նուա­գով։ Խում­բը արա­բե­րէ­նի կող­քին ներ­կա­յա­ցուց նա­եւ մեր հայ­կա­կան տոհ­միկ եր­գե­րու ճոխ պար­տէ­զէն լա­ւա­գոյն ընտ­րա­նի­ներ։


 


Յա­ջորդ օրը, Մա­յիս 9-ի երե­կոյ­եան ժա­մը 6։00-ին, ?Պա­սէլ? սրա­հէն ներս ելոյթ ու­նե­ցան Հա­մազ­գա­յի­նի ?Սար­դա­րա­պատ? եւ ?Շու­շի? պա­րա­խում­բե­րը։ Սրա­հը, որ հա­զա­րա­ւոր ներ­կա­նե­րով լեց­ուած էր, Հայ­կա­կան գե­ղե­ցիկ եւ ազ­նիւ պա­րե­րով կար­ծէք պահ մը երկ­րէն ան­ջատ­ուած էր եւ ներ­կա­նե­րուն տա­րած ու­րիշ աշ­խարհ մը, մեր վա­ղե­մի օճախ­նե­րուն մօտ, մեր խօ­սուն լեռ­նե­րուն եւ դա­լար դաշ­տե­րուն մօտ։ Մինչ արաբ հան­դի­սա­տե­սը ուղ­ղակի­օ­րէն կա­խարդը­ւած կը հե­տե­ւէր, եր­գիչ Եղ­իա Քի­լէճ­եա­ն բեմ բար­ձա­ցաւ եւ շարք մը ան­զու­գա­կան հա­լէ­պա­կան քնա­րեր­գա­կան եր­գե­րով աւե­լի եւս ճո­խա­ցուց մթ­նո­լոր­տը։ Ապա հան­դէս եկան Մի­ջազ­գա­յին Հայ Սեւ Գօ­տի­նե­րու Միու­թեան մար­զիկ­նե­րը շարք մը ցու­ցադ­րու­թիւն­նե­րով։ Հան­դի­սա­տես­նե­րը յափշ­տակ­ուած կը դի­տէ­ին մա­նա­ւանդ մա­նուկ­նե­րու կա­տա­րո­ղու­թիւնը, որոնք բա­ւա­կա­նին կո­րո­վի շուն­չով կը կա­տա­րէ­ին ամե­նադժ­ուար մար­զա­կան ձե­ւե­րը։ Չմոռ­նանք կա­տա­րո­ղու­թեան ժա­մա­նակ բե­մին եր­կու կող­մե­րը տե­ղադր­ուած պաս­տառ­նե­րը, որոնց­մէ մէ­կուն վրայ Ար­ցախ, իսկ միւ­սին վրայ Կո­լան գր­ուած էր, որ­պէս խորհր­դա­նիշ եր­կու եղ­բայր ժո­ղո­վուրդ­նե­րու ար­դար պա­հան­ջա­տի­րու­թեան։


 


Մա­յիս 10-ի երե­կոյ­եան ?Պա­սէլ? սրա­հէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ յա­ջորդ ձեռ­նար­կը՝ բա­նաս­տեղ­ծա­կան երե­կոն, որուն ըն­թաց­քին ներ­կա­յաց­ուե­ցան Պա­րոյր Սե­ւա­կի, Աւե­տիք Իսա­հակ­եա­նի, Վա­հան Թէ­քէ­եա­նի եւ այլ հայ­կա­կան բա­նաս­տեղ­ծու­թիւն­նե­րու արա­բե­րէն թարգ­մա­նու­թիւն­նե­րը։ Նկա­տի ու­նե­նա­լով այն իրո­ղու­թիւնը, որ այ­սօր­ուայ երի­տա­սար­դու­թիւնը աւե­լի նուազ  հե­տաքրքր­ուած է նման ելոյթ­նե­րով՝ սրա­հը այս ան­գամ եւս փոքր թուե­ցաւ ներ­կա­նե­րու հոծ բազ­մու­թեան։ Բազ­մա­հա­րիւր արաբ հան­դի­սա­տես­ներ կ?ունկնդ­րէ­ին Սե­ւա­կի ազ­գայ­նա­շունչ եւ հա­մա­մարդ­կա­յին գոր­ծե­րը, Մե­ծա­րեն­ցի քն­քուշ եւ ազն­ուա­կան քերթ­ուած­նե­րը։ Ներ­կա­նե­րը Հայ­կա­կան բա­նաս­տեղ­ծու­թեամբ հո­գե­կան բարձր թռիչ­քի պա­հեր ապ­րե­ցան։ Ապա ելոյթ ու­նե­ցան Հա­մազ­գա­յի­նի ?Բար­սեղ Կա­նաչ­եան? երաժշ­տա­կան դպ­րո­ցի աշա­կերտ­նե­րը, որոնք բարձ­րո­րակ կա­տա­րո­ղու­թեամբ ներ­կա­յա­ցու­ցին հայ­կա­կան թէ դա­սա­կան երաժշ­տու­թե­նէն լա­ւա­գոյն կտոր­ներ։ Բազ­մա­հա­րիւր արաբ հան­դի­սա­տես­ներ հայ­կա­կան մշա­կոյ­թին եւ հան­ճա­րին առ­ջեւ զմայ­լած եւ կա­խարդուած՝ կը հե­տե­ւէ­ին ներ­կա­յա­ցում­նե­րուն։ Բա­նաս­տեղ­ծա­կան երե­կոն վերջ գտաւ հան­դի­սու­թեան մաս­նակ­ցող երեք արաբ ու­սա­նող բա­նաս­տեղծ­նե­րու յու­շան­ուէր­նե­րով պար­գե­ւատ­րու­թեամբ։


 


ARCHBISHOP SHAHAN SARKISSIAN HONORS AN ARAB INTELLECTUALՆոյն օրը, երե­կոյ­եան ժա­մը 8։30-ին, ?Անի? ճա­շաս­րա­հէն ներս Հա­լէ­պի Պե­տա­կան Հա­մալ­սա­րա­նի դա­սա­խօս­նե­րու հա­ւա­քը տե­ղի ու­նե­ցաւ։ Հա­ւա­քին ներ­կայ էր նա­եւ Թե­միս Առաջ­նորդ Սր­բա­զան Հայ­րը։ Այս մտեր­միկ հան­դի­պու­մին ըն­թաց­քին դա­սա­խօս­նե­րը զրու­ցե­ցին զա­նա­զան մշա­կու­թա­յին նիւ­թե­րու մա­սին, անոնց ցու­ցադր­ուե­ցան Հայ­կա­կան զա­նա­զան ար­ուես­տի գոր­ծե­րու նմուշ­ներ, այն­տեղ կար նա­եւ հայ­կա­կան միր­գե­րու եւ քաղց­րե­ղէն­նե­րու բաց սե­ղան մը։ Յար­գար­ժան ներ­կա­նե­րը մեծ գո­հու­նա­կու­թեամբ բաժն­ուե­ցան երե­կո­յի աւար­տին։


 


11 Մա­յի­սի երե­կոյ­եան ?Հայ­կա­կան մշա­կոյ­թի շա­բաթ?ուան վեր­ջին ձեռ­նար­կը ?Մայ­րիկ? ֆիլ­մի ցու­ցադ­րու­թիւնն էր ?Պա­սէլ? սրա­հէն ներս։ Սրա­հը դարձ­եալ լի­օ­րէն լեց­ուած էր բազ­մա­հա­րիւր հան­դի­սա­տես­նե­րով, նս­տա­րա­նե­րուն լե­ցուն ըլ­լա­լուն պատ­ճա­ռաւ ոմանք ոտ­քի, իսկ ու­րիշ­ներ դուր­սէն աթոռ­ներ ճա­րե­լով շն­չակ­տուր շա­րու­նա­կե­ցին դի­տել։


 


?Մայ­րիկ? ֆիլ­մին նիւ­թը, որ շա­տե­րուս ծա­նօթ է, կը պատ­մէ հայ­կա­կան ցե­ղաս­պա­նու­թե­նէն ճո­ղոպ­րած հայ ըն­տա­նի­քի մը պատ­մու­թիւնը եւ հայ մայ­րի­կին զո­հա­բե­րու­թեան մա­սին։ Արաբ հան­դի­սա­տե­սը ուղ­ղա­կի փշա­քաղ­ուած կը դի­տէր ֆիլ­մի այն տե­սա­րան­նե­րը, ուր կը ներ­կա­յաց­ուէր ?քա­ղա­քա­կիրթ? թուր­քին քստմ­նե­լի արարք­ներն ու ամե­նա­վայ­րագ ոճ­րա­գոր­ծու­թիւն­նե­րը։ ֆիլ­մի աւար­տին ներ­կա­նե­րը ջերմ ծա­փող­ջոյն­նե­րով բաժն­ուե­ցան սրա­հէն։


 


?Հայ­կա­կան մշա­կոյ­թի շա­բա­թը? իս­կա­պէս ամե­ն­ա­ար­ժա­նի ձե­ւով կր­ցաւ երկ­րի ու­սա­նո­ղու­թեան ներ­կա­յաց­նել, թէ ո՞վ է Հա­յը, ի՞նչ մշա­կոյ­թի տէր է, եւ ի՞նչ է իր դա­տը։ Յա­ճախ աչ­քեր­նիս դուրս յա­ռած կը տես­նենք, թէ Լի­բա­նա­նի մէջ հա­յու­թիւնը քայ­լար­շա­ւի ելած է, Լոս Ան­ճէ­լը­սի մէջ ցոյ­ցեր կազ­մա­կերպ­ուած են կամ ֆրան­սա­յի մէջ Եղեռ­նի յու­շար­ձան մը զե­տեղ­ուած է, եւ ետ­քը մենք մե­զի նա­յե­լով կը հի­աս­թա­փինք։ Վս­տա­հա­բար մեր ազ­գա­կից­նե­րու կա­տա­րած­նե­րը հա­յու­թեան հա­մար հս­կայ նշա­նա­կու­թիւն ու­նին, սա­կայն նոյն­քան ալ մեծ կա­րե­ւո­րու­թիւն եւ ազ­դե­ցու­թիւն ու­նին մեր այս ?Հայ­կա­կան Շա­բաթ?ուան նման ձեռ­նարկ­նե­րը։ Չեմ սխա­լիր, եթէ ըսեմ, որ եր­բեմն այս ուղ­ղու­թեամբ տար­ուած աշ­խա­տան­քը առա­ւել նպա­տա­կաս­լաց եւ ար­դիւ­նա­ւէտ ալ կր­նայ ըլ­լալ։


 


Մշա­կոյ­թը լա­ւա­գոյն մի­ջոցն է ազ­գի մը ինք­նու­թեան ծա­նօ­թաց­ման հա­մար։ Ան իր մէջ կը պար­փա­կէ հա­մա­մարդ­կա­յին լե­զու մը, որ լսե­լէ, տես­նե­լէ կամ կար­դա­լէ աւե­լի պէտք է զգալ։ Հա­մաշ­խար­հայ­նաց­ման եւ իրեն հետ բե­րած բո­լոր յո­ռի երե­ւոյթ­նե­րուն եւ գա­ղա­փար­նե­րուն դէմ մեր ամե­նա­զօ­րա­ւոր զէնքը մեր մշա­կոյթն է։


 


Մեր ազ­գա­յին պա­հան­ջա­տի­րու­թեան եւ ար­դար դա­տի քա­րոզ­չու­թեան ծա­ռա­յող լա­ւա­գոյն մի­ջոց­նե­րէն մէկն է մեր մշա­կոյ­թի ծա­նօ­թա­ցու­մը։ Մշա­կոյթ մը, որ եր­բեմն մր­ցա­կից դար­ձած է հըս­կայ Հռո­մին, չա­րա­չար նա­հա­տակ­ուած է թուրք աւա­զակ ցե­ղա­խում­բե­րու կող­մէ, սա­կայն կր­կին ան­գամ յա­րու­թիւն առած եւ յայ­տա­րա­րած է հա­մայն աշ­խար­հին.


 


ԿԱ՛նՔ։ ՊԻ­ՏԻ ԼԻ­ՆԵ՛ՆՔ։ ՈՒ ԴԵ՛Ռ ՇԱՏԱ­ՆԱՆՔ։ 


In the popular www.syria-news.com  website the following comment was posted by a contributor:


 


The dialogue of civilizations through the Armenian Cultural Week


 


The students of Aleppo University marked the ?Armenian Cultural Week? in the University compound from 7-11 May 2006


 


This is in fact a significant achievement in a time when globalization is trying to dominate the whole region by spreading its theories of struggle of civilizations and other ideologies, which are far from our concept.


 


The Union of Students in Syria organizes this event annually in cooperation with the Armenian Prelacy, but what characterized this year?s activities was the huge number of the audience.


 


For example on the day of the Armenian musical and song performance by ?Gomidas? band, more than eight thousand students followed the repertoire of Armenian and Arabic songs.


 


Other events of the week such as the ?Sartarabad? folklore dance group, athletic demonstrations of the ABBA (Armenian International Black Belt Association), ?Mesrob Mashdots? children?s choir, poetry evening of Armenian poems translated into Arabic, classical music performance by ?Parsegh Ganachian? ensemble: during all these events there was hardly empty space inside the designated venues.


 


?Mayrig? film, which was displayed during the cultural week, depicts the struggle of a mother (mayrig means mother in Armenian) and the sacrifices she makes for her family. The story is about an Armenian family deported from its homeland and settled in France after the genocide perpetrated by the Turks.


 


With this cultural week the Syrian youth has proved once more the importance of the dialogue of civilizations and the value of getting introduced to the cultures of different nations, enriching thus our knowledge and enabling us to move forward to a bright future.


 


See Arabic text below


 


حوار الحضارات من خلال الأسبوع الثقافي الأرمني


أخبار الطلاب 


أحيى طلاب جامعة حلب فعاليات الأسبوع الثقافي الأرمني في رحاب جامعة حلب وذلك في الفترة 7-11 أيّار 2006.


 


وتعتبر هذه المناسبة إنجازاً مهمّاً في زمن تحاول فيه العولمة بسط نفوذها على المنطقة بأسرها ونشر مفهوم صراع الحضارات وغيرها من المصطلحات والنظريات والايديولوجيات الغريبة على ثقافة شعبنا والبعيدة كل البعد عن أخلاقها الحميدة.


 


هذه ليست المرة الأولى التي تقام فيها هذه الفعاليات. فالاتحاد الوطني لطلبة سورية بالتعاون مع مطرانية الأرمن الأرثوذكس يقيمان هذه المناسبة كلّ سنة في جامعة حلب. ولكن ما ميّز فعاليات الأسبوع الثقافي الأرمني هذا العام عن البقية هو العدد الهائل للحضور. ففي يوم الحفل الغنائي الأرمني الذي قدمت فيه فرقة “كوميداس” باقة من روائع الغناء الأرمني والعربي، قُدِّر عدد الحضور بما يزيد عن الثمانية آلاف طالب وطالبة. أما في بقية أيّام الفعاليات التي شملت عروض فنية لفرقة الرقص الشعبي الأرمني “سارداراباد” وفرقة الصغار “شوشي”، وعروض رياضية لأكاديمية ABBA للحزام الأسود الدولي، وعرض فرقة “مسروب ماشدوتس” الغنائي، والأمسية الشعريّة التي قُدِّم فيها روائع الشعر الأرمني المترجم إلى العربية بمشاركة فرقة العزف الكلاسيكي “بارسيغ كاناتشيان”، وقد كانت صالة الباسل تكاد لا تتسع للحضور.


 


كما تمّ عرض فيلم “مايريك” ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي الأرمني. وهو فيلم روائي طويل يحكي عن الأم المقدسة لدى كل إنسان وبشكل عام عن قصة أسرة أرمنية هُجِّرت من وطنها أثناء الإبادة العرقية التي قام بها الأتراك واستقرّت في فرنسا. وكلمة “مايريك” تعني الأم بالأرمنية. بهذه الفعاليات جاء الشّباب السوري مرّة أخرى ليؤكّد على أهميّة حوار الحضارات والتعرّف على ثقافات الشعوب وإغناء معارفنا والمضي قدماً نحو مستقبلٍ مشرقٍ لوطننا تتحقق فيه تطلّعات أمّتنا.


 


http://www.syria-news.com/edu/readnews.php?sy_seq=20245


Photos:


 


1- “Mesrob Mashdots” children's choir, headed by Kayane Simonian, at the opening ceremony of the Armenian Cultural Week in Aleppo (7th May 2006).


 


2- Archbishop Shahan Sarkissian, Prelate of Armenians in Aleppo honours an Arab intellectual with a commemoration token (10th May 2006)