Armenian Knight program supports talented teenagers

Armenian Knight program supports talented teenagers

Interview with Karin Tonoyan, founder and director of “Armenian Knight” educational and pedagogic fund


We should do everything possible to preserve our qualities


By Arthur Ghukasyan


Azad-Hye


When was the “Armenian Knight” created, for what purpose and how it is implementing its programs?


“Armenian Knight” was created in 2006 for the purpose of identifying intelligent teenagers, providing them with national education and spreading national values through them. The teenagers are trained in a special center, they are taken to familiarization trips to different parts of Armenia and Karabakh, where they come into contact with other youth and learn about history. All programs are free and aided by benefactors and government agencies. 


Are there any plans to involve Diasporan youth in this project?


This has not been a mere wish. It was carried out in 2010 by organizing games between youth teams coming from places like Syria, Lebanon, Belgium and Georgia. The TV team will be heading to the Russian Federation this year where competition will be arranged between the Armenian youth and students in six different Russian cities.


Did the “Armenian Knight” youth have the opportunity to participate in international festivals or perform in competition programs?


No, they did not have such opportunity. Actually we do not aim for such appearances, because our target is mainly the Armenian youth and we want to benefit the youth in acquiring knowledge and not gaining publicity. 


One of the issues that concern us is the preservation of the national culture. This issue has gained momentum due to the modern globalization process. Can we claim that the “Armenian Knight” has an important role to play in remaining loyal to the national roots?


Absolutely yes. Many young participants in our TV competition program have formed dance and music groups and local “Knights” teams in various towns and cities in Armenia. They all propagate national culture and ideology.


What is the most problematic element that hinders your programs?


Lack of money? I always wish to be like those who have enough resources to achieve their goals. Today faith is missing from our parties, governments and organizations, but the youngster has faith in us and wants to be included into the ranks of the “Knights”. Unfortunately, we lack the necessary resources. We need, for example, a building, a bus, guests' house, where youth coming from different provinces or from Diaspora may stay, etc. This year we will have the chance to launch a special class for 20 selected young Knights (called Small Njdehs, after the national hero Karekin Njdeh). We hope that this will be the first step in the establishment of this Armenian Studies Center, which in the future can become a pan-Armenian institution that takes under its wings great number of Armenian youth who want to remain faithful to their national roots.


What would you like to add at the end of this interview?


We have been created by God in a certain shape and we should do everything possible to preserve our qualities.

TEXT IN ARMENIAN


Ամեն ինչ պետք է անենք, որ չդառնանք ենթատեսակ կամ երանգ ու ստվեր


Հարցազրոյց ?Հայ Ասպետ? կրթադաստիարակչական բարեգործական հիմնադրամի տնօրեն Կարին Տոնոյանի հետ


Արթուր Ղուկասյան


Ազատ-Հայ


Ե՞րբ է ստեղծվել ?Հայ Ասպետը?, ի՞նչ նպատակներ ունի եւ ինչպե՞ս է իրագործում իր ծրագրերը:


Ստեղծվել է 2006թ., հայ գիտակ խելացի պատանիներին հայտնաբերելու, առավել ազգային կրթություն տալու և նրանց միջոցով ազգայինը տարածելու համար:  Ստեղծվել է լրացուցիչ կրթության կենտրոն, որտեղ սովորում են այդ պատանիները, կազմակերպվում են ճանաչողական արշավներ ՀՀ և Արցախի տարբեր վայրեր, հանդիպումներ տարբեր մարզերի խելացի պատանիների միջև և այլն: Բոլոր ծրագրերը իրականացվում են  բարեգործների և ՀՀ ԿԳՆ և Պն աջակցությամբ- անվճար հիմունքներով:


Գոյություն ունի՞ արդյոք փորձը սփյուռքահայության շրջանում տարածելու ցանկություն:


Ոչ միայն ցանկություն գոյություն ունի, այլ նաև իրականացվել է` 2010 թ-ին կազմակերպվեց երեք խաղ Սիրիայից, Լիբանանից, Բելգիայից և  Վրաստանից ժամանած հայ պատանիների միջև: Իսկ այս տարի  հեռուստախաղի խմբագրակազմը կմեկնի Ռուսաստանի դաշնություն` Պիտիգորս քաղաքում կազմակերպելու հեռուստամրցույթ տարածաշրջանի վեց քաղաքների հայ պատանիների և ուսանողների միջև:


Հնարավորությունն ունեցե՞լ են ?Հայ Ասպետի? սաները ցայժմ որեւէ միջազգային փառատոնի կամ համանման այլ միջոցառումների շրջանակներում ելույթներ ունենալ եւ եթե այո, ապա ինչպիսի՞ արդյունքներով է հանդես եկել եւ ինչպիսի՞ գնահատկանների արժանացել:


Ոչ, չեն ունեցել, բայց, անկեղծ ասած, չենք էլ նպատակադրվել, որովհետև մեր նպատակը առավել ուղղված է հայ պատանու ներքին ձևավորմանը նպաստելուն, քան արտաքին փայլին:


Խիստ անհանգստության խնդիրների շարքին ազգային մշակույթների պահպանման հարցն է այժեական դարձել արդի գլոբալիզացված աշխարհի պայմաններում: Կարելի՞ է ասել, որ ?Հայ Ասպետն?  իր կարեւոր դերակատուրությունն ունի ակունքներին հավատարիմ մնալու իմաստով:


Միանշանակ` այո, մեր հեռուստախաղին մասնակցած սաների միջոցով արդեն  հայ ազգային պարի և երգի, նժդեհիկների ու հայ ասպետների բազմաթիվ խմբեր են ձևավորվել ՀՀ տարբեր քաղաքներում ու գյուղերում, որոնք քարոզում ու տարածում են ազգային մշակույթն ու գաղափարախոսությունը: 


Ի՞նչն է ամենից շատ խանգարում ձեր ծրագրերի իրագործմանը:


Գումարի պակասը?. Միշտ երանի եմ տալիս նրանց ովքեր շատ գումար ունենալով ունեն նաև շատ հնարավորություններ իրենց նպատակները իրագործելու:  Այսօր բոլորին ` կուսակցություններին, կառավարությունների , բոլոր բոլոր կազմակերպություններին պակասում է հավատը, իսկ մեզ հավատում են բոլորը, հազարավոր պատանիներ ուզում են ընդգրկվել հայ ասպետների շարքերը, բայց մենք չունենք այդ  հնարավորությունները` ?Հայ Ասպետին? մեծ շենք է պետք, ավտոբուս, հյուրատուն, որտեղ կմնան մարզերից և Սփյուռքից եկած  պատանիները և այլն, և այլն: Այս տարի հիմնադրամը բացում է առաջին հայագիտական դասարանը, որտեղ կսովորեն  հատուկ ընտրված 20 լավագույն նժդեհիկներ, հուսով ենք, որ այն սկիզբն ու հիմքը կդառնա հայագիտական այն կենտրոնի, որը տարիներ հետո կդառնա համահայկական և իր կամարների տակ կառնի բոլոր այն պատանիներին, ովքեր ուզում են  հայ մնալ, ճանաչել սեփական արմատները և ծառայել դրանց ճյուղերը առավել սաղարթախիտ դարձնելուն:


Ինչ կցանկանայիք ավելացնել վերջում:


Մենք Աստծո կողմից ստեղծվել ենք որպես տեսակ, գույն և ամեն ինչ պետք է անենք, որ չդառնանք ենթատեսակ կամ  երանգ ու ստվեր: