Parochial elections in the United Arab Emirates

Parochial elections in the United Arab Emirates

Armenian parochial elections in the United Arab EmiratesIn 1994 the Parochial system was introduced into the life of the Armenians residing in Kuwait and the Arab Gulf countries. Since then three consecutive elections took place (1994, 1998, 2002). Time has come for the fourth elections. Besides our best wishes we would like to take the opportunity to point out to the following:


 


– It is expected that, after having three previous experiences, the forthcoming elections would go ahead smoothly enough. Thus we expect that the election date would be announced very soon and proper circular would be sent to the Armenians. On the other hand enough time should be given to the candidates to orient themselves and take this task seriously. The collection of the national taxes should not be left to the last one or two weeks, etc. It is recommended to take advantage of this occasion to organize a series of informative activities emphasizing the importance of the participation in the public life and highlighting the meaning of the elections and their influence in our life.


 


– It is recommended that the candidates provide a written accord regarding the policies they intend to follow in the coming period (in case they are elected), making it clear, in the first place, why they want to be elected. The electors have the right to know about the priorities of the candidates, their plans and concerns. It would be a good idea if candidates publicize their pre-election declarations at least two weeks in advance.


 


– The official parochial report on the activities of the last four years should be availed to the electors. It is not logical to ask the public to take part in the elections if the majority is not aware about what has been going on in the last four years. The elector should have an idea about the existing difficulties, how effective were the implemented plans, what parts were not materialized, what ideas were suggested in the course of action. Only with such an approach an elector would really know the value of his vote and will understand that he is part of a larger community.


 


– Meeting people: Of course it is a very healthy phenomenon to do the elections, but officials should meet with the public not only during the election time. The UAE Armenian community is getting larger and larger every day. There are several hundred newly arrived Armenians who live scattered in many cities in the Emirates without having any record about them. It is a great challenge to find them and communicate with them. But why not accept the challenge and proceed to do what is necessary to establish contact with them, using all advanced technology in this context? Of course this step means to alter the type and nature of the activities that we are used to offer to the audience. Not doing so, the newly added members will feel that they are wasting their time.


 


– It is very much appreciated if an Armenian networking event takes place at least once a month in any suitable location in the city. We should invite all the members of the community to such meetings, especially those who have settled in the Emirates in the last few years. Our community has a different structure than the traditionally known Armenian communities: the percentage of the bachelor professionals (or those who live away from their families) is big compared to the other Middle Eastern societies. Only by getting to know each other we can achieve progress.


 


– The daily school: Behind the curtains there is much talk nowadays about the school. For 25 years the weekly Armenian school served and continues to serve the community. The new challenge is to change the school to a daily one. What is lacking to materialize this project? Willingness! It is a fact that establishing a school requires sacrifices, but when was the Armenian hesitant to go ahead with opening a school, especially that the financial means are almost secured and the number of the students is sufficient? It is totally different thing that some of those who are occupying positions in the Armenian community are not convinced about this step. If – in principle – they have suspicions about the mission of the school, they should tender their resignations. Preserving the Armenian identity was not always related to ?practical considerations?. The elections will enable the emergence of those who believe in the idea of the daily school.


 


– Embassy of Armenia: It is a fact that since the year 2000 the Embassy of Armenia is operating in Abu Dhabi. Supporting an Embassy is a very noble act. The Armenians of the UAE have assisted the Embassy from the first moment. In about one year time the new building of the Embassy will be completed. We must be happy for this achievement, but we should not think about it as our direct mission. An Embassy before anything else needs respect. For example, a new website has been recently introduced dedicated to the monitoring of the construction of the Embassy building, but the Ambassador was not counseled about it. Patriotism should not take the form of show-off. Embassy ? community relationships should be clear and transparent, in order to avoid some of the bitter experiences recorded in other communities.


 


– Other challenges: In the future we will refer to other issues such as how involved are the citizens of Armenia in the community life, what are the cooperation prospects between people of different ideological backgrounds and sympathies in our community, what are the opportunities for propagating the Armenian cause in the Gulf countries, etc. It is pity to confirm that we are going to the elections without having the slightest idea about the above mentioned issues.Թեմական ընտրութիւններ Էմիրութիւններու մէջ


 


1994-ին Քուէյթի եւ Արաբական Ծոցի Երկիրներուն հայութիւնը օժտուեցաւ թեմական կառոյցով։ Այդ թուականէն ի վեր տեղի ունեցած են երեք ընտրութիւններ (1994, 1998, 2002)։ Հասած է պահը ահա չորրորդ ընտրական շրջան մը թեւակոխելու։ Կը մաղթենք յաջողութիւն եւ այս առիթով գրի կ‏‏՛ուզենք առնել հետեւեալ կէտերը.-


 


Կազմակերպական առումով, երեք ընտրութիւններ կայացնելէ ետք, կ՛ակընկալուի թէ ընտրական գործընթացը հեզասահ ընթանայ՝ ընտրական օրը շուտով ճշդուի եւ հրապարակուի, թեկնածուներուն տրուի բաւարար ժամանակ կողմնորոշուելու եւ լրջութեամբ մօտենալու այս կարեւոր յանձնառութեան։ Ազգային տուրքերու գանձումը չձգուի վերջին մէկերկու շաբաթներուն, եւայլն։ Կարելի է նոյնիսկ ընտրութիւններուն ընձեռնած առիթը օգտագործել եւ ազգային ? հասարակական կեանքին եւ գործունէութեան մասին դաստիարակչական կամ տեղեկատուական բնոյթ ունեցող միջոցառումներ գործադրել՝ ընդգծելով ընտրութիւններուն իմաստը եւ ազդեցութիւնը մեր կեանքէն ներս։


 


Փափաքելի է, որ թեկնածուն գրաւոր ներկայացնէ ընտրական յաջորդ շրջանին մասին իր ունեցած պատկերացումները՝ յստակ դարձնելով թէ ինչ եղած են ազգային ? հասարակական կեանքին մասնակցելու իր որոշումին դրդապատճառները եւ մանաւանդ ինչ ծրագիրներ պիտի հետապնդէ տուալ ժամանակաշրջանին մէջ։ Ընտրողը իրաւունք ունի իմանալու թէ ինչ առաջնահերթութիւններ ունի թեկնածուն, ինչ են անոր մտասեւեռումները եւ առհասարակ ինչ ծրագիրներ պիտի մշակէ յառաջիկային։ Յոյժ գովելի պիտի ըլլայ եթէ ան գրաւոր միջոցներով հրապարակէ նախընտրական այս յայտարարագիրը՝ ընտրական օրէն նուազագոյնը երկու շաբաթ առաջ։


 


Անցնող չորս տարիներու ամբողջական տեղեկագիր ? հաշուեկշիռը պէտք է դրուի ժողովուրդին տրամադրութեան տակ։ Կարելի չէ ժողովուրդէն պահանջել աչալրջութեամբ հետեւիլ ընտրութիւններուն, եթէ մեծամասնութիւնը անտեղեակ է անցեալ շրջանի անցուդարձերուն։ Ընտրողը պէտք է իմանայ թէ ինչ դժուարութիւններ կային, որքանով իրականացած են գործադրութեան դրուած ծրագիրները, որ մասերը չեն իրականացած, ինչ առաջարկներ եղած են գործադրութեան ժամանակ, եւայլն։ Միայն այսպիսի մօտեցում որդեգրելով է որ ընտրողը պիտի զգայ քուէաձայնի մը արժէքը եւ պիտի հասկնայ թէ ինք կարեւոր մասնիկն է հաւաքականութեան։


 


Ժողովուրդին հետ հանդիպում։ Առողջ երեւոյթ է, ի հարկէ, ժողովրդային քուէարկութիւնը։ Պէտք է սակայն ժողովուրդին հետ հանդիպելու յաճախակի առիթներ ստեղծել։ Էմիրութիւններու գաղութը օրըստօրէ կը ծուարանայ ։ Հարիւրաւոր հայեր կան, որոնք ցրուած են երկրին գրեթէ բոլոր քաղաքներուն մէջ։ Լրիւ ցանկագրում չկայ։ Մարտահրաւէր է անոնց հետ կապ հաստատելը, բայց ինչո՞ւ համար չընդունիլ այս մարտահրաւէրը եւ չկապուիլ խնդրոյ առարկայ անձերուն հետ՝ օգտագործելով արդիական ամէն հնարաւորութիւն։ Անշուշտ այս քայլը կ՛ենթադրէ նաեւ փոփոխութեան ենթարկել հանրութեան հրամցուած ձեռնարկները, որպէսզի այդ անհատները ժամավաճառութիւն չսեպեն իրենց ներկայութիւնը ազգային յարկէն ներս։


 


Շատ գովելի պիտի ըլլայ ամսական գէթ անգամուան մը համար շաղկապուելու (networking) ձեռնարկ մը իրականացնել քաղաքին որեւէ մէկ յարմար նկատուող տեղը՝ հրաւիրելով գաղութին անդամները եւ մանաւանդ վերջին տարիներուն այստեղ հաստատուած անձերը։ Մեր գաղութին կառոյցը աւանդական պատկեր չի ներկայացներ։ Զգալի է տոկոսը մանաւանդ ամուրի եւ կամ իրենց ընտանիքներէն հեռու ապրող մասնագէտներուն (բաղդատմամբ Միջին Արեւելքի այլ գաղութներուն, ուր ամուսնացած եւ արհեստաւոր տարրը գերակշիռ ներկայութիւն կը կազմէԻրար ճանչնալով է որ ազգային կեանքը պիտի ծաղկի։   


 


Դպրոցի պարագայ։ Քուլիսներուն ետին շատ խօսք կայ դպրոցին մասին։ 25 տարիներէ ի վեր կը գործէ միօրեայ վարժարանը եւ մտածում կայ զանիկա ամենօրեայ վարժարանի վերածելու։ Ի՞նչը կը պակսի ուրեմն։ Պատրաստակամութի՛ւնը։ Ճիշդ է որ դպրոց մը հաստատելը նիւթական զոհողութիւններ կը պահանջէ, բայց ե՞րբ հայը տատամսած է այսպիսի քայլի մը առջեւ, մանաւանդ որ թէ՛ նիւթական միջոցները չեն պակսիր եւ թէ՛ մանաւանդ հայ մանուկներու բաւարար թիւ կայ։ Այլ խօսք որ կարգ մը պաշտօնի վրայ եղող հայեր համոզուած չեն այդ քայլին։ Եթէ սկզբունքային գետնի վրայ անոնք կասկած ունին դպրոցին առաքելութեան մասին, պէտք է անմիջապէս հրաժարին։ Հայապահպանումը միշտ չէ որ ?գործնական նկատառումներով? կը շարունակուի։ Ընտրութիւնները առիթ պիտի ընծայեն, որ ամենօրեայ դպրոցի գաղափարին հաւատացող անձեր հրապարակ իջնեն։


 


Դեսպանութիւն։ Յայտնի է որ 2000-էն ի վեր կը գործէ դեսպանութիւն Ապու Տապիի մէջ։ Դեսպանութեան մը օժանդակելը պատուաբեր գործ մըն է։ Էմիրութիւններու հայութիւնը սկիզբէն ի վեր սատար կանգնեցաւ այս գործին եւ ահա մէկ տարիէն դեսպանութեան սեփական շէնքը մէջտեղ պիտի գայ։ Ուրախանանք այս երեւոյթով, բայց չկարծենք թէ այդ է մեր անմիջական առաքելութիւնը։ Դեսպանութիւնը ամէն բանէ առաջ յարգանքի պէտք ունի։ Վերջերս, օրինակի համար, կայքէջ մէջտեղ բերուած է կառուցուող շէնքին վերաբերեալ, առանց նոյնիսկ դեսպանին կարծիքը շօշափելու։ Հայրենասիրութիւնը ցուցական ելոյթներուն  հետ պէտք չէ շփօթել։ Դեսպանութիւնգաղութ կապերը յստակ պէտք է ըլլան որպէսզի կարգ մը այլ գաղութներու դառն փորձառութիւնները չկրկնուին այստեղ։


 


Այլ մարտահրաւէրներ։ Ապագային կը խօսինք այլ խնդիրներու մասին ինչպիսին են Հայաստանցիներու ներգրաւումը էմիրութիւններու հայկական ազգային կեանքէն ներս, կուսակցական տարբեր համակրութիւններ ունեցող անձերուն համատեղ գործակցութեան հեռանկարները մեր գաղութի մէջ, հայ դատի քարոզչութեան հնարաւորութիւններու օգտագործումը Ծոցի երկիրներուն մէջ, եւայլն։ Ցաւալի է սակայն այն հաստատումը թէ ընտրութիւններու պիտի երթանք, առանց վերոյիշեալ նիւթերուն մասին դոյզն պատկերացումն անգամ ունենալու։

See photos of the Sharjah Armenian Community:


http://www.azad-hye.net/photos/viewalbumpicture.asp?al=qhsdtrnshy151376a

 1. I've read your article about the Parochial (Temagan) elections in the United Arab Emirates, it's quite interesting and daring. I should commend your transparency in putting forward your thoughts in its factual context. I think we should urge the new candidates of the “Temagan Joghov”, the so called legislative body, to concentrate their efforts and be more proactive in the forthcoming four years era that is considered a cornerstone in the life of our community in UAE. In Abu Dhabi, we have a serious target in front of us that has to be achieved, which is the construction of a new Church/”Hamaleer“. A Milestone should be established and no efforts should be spared to achieve that goal. This could happen with total harmony, firstly, among members of the Armenian community of Abu Dhabi, and secondly, with the backing of fellow Armenians living in UAE and elsewhere in the Gulf countries and why not the Diaspora.

  Frequent visits are required from H.E. Catholicosal Representative of the Diocese of Kuwait and Arabian Gulf Countries and H.H. the Catholicose of Cilicia to interact closely with the community members for fatherly guidance and inspiration. To be frank and more transparent, as a community member, I personally felt that the community members were somehow deserted for the past four years! Number of people attending the Holly Mass is diminishing with time. Social get-togethers are limited to sporadic occasions that too with very shy figures.

  Who is responsible of this disintegration within our communities? Who should be held responsible? Who are to be blamed in future? Can we put things in the right track again?

  I believe when we think of one and only one direction that is the wellbeing of our community and forget about self egos we may be able to gradually repair the damage; otherwise, I strongly believe that we should seriously think to dissolve such activities and look for a peaceful life away from such strain originating commitments.

  Finally, I extend my personal and heartfelt words of appreciation to the crew of Azad-Hye and you as a person for the marvelous work and such an achievement over a period of couple of years. 

  With warm regards,

  Panos BalianAbu Dhabi

Comments are closed.