Dr. Nora Arissian lectures on the “Armenians in the Syrian Press”

Dr. Nora Arissian lectures on the “Armenians in the Syrian Press”

DR. NORA ARISSIAN LECTURES IN ALEPPO 2006Azad-Hye, Dubai, 26 May 2006: The Islamic Educational Scientific and Cultural Organization (ISESCO) has chosen Aleppo as the capital for Islamic culture for the year 2006 (Damascus is going to be the Islamic culture capital in 2008).


 


Activities in this respect include holding various expositions and cultural seminars in addition to screening of historical and documentary films on the historical and architectural aspects of Aleppo.


 


As an integral part of the Syrian population, the Armenians in Aleppo also are involved in this year-long celebration. One of the recent events was a lecture delivered by Dr. Nora Arissian, the well-known scholar of oriental research, on 20th May 2006 in ?Aram Manougian? center, organized by the Armenian Youth Union in Aleppo. 


 


Dr. Arissian dealt with the subject of ?The Armenians in the Syrian press?.  A number of University lecturers, several press representatives (local ?Al Jamahir? daily and correspondents of pan-Arab newspapers, public figures and a large number of people attended the event.


 


Dr. Arissian highlighted the participation of the Armenians in the Syrian public life and society in general, a fact that has been obvious in almost all economic and social fields. She referred to the tolerance of the Arab majority towards the Armenians, a tradition that stems from the teachings of the Holy Quran.


 


Based on her researches she pointed out to the Armenian themes published in the Syrian press, arguing that they are echoes of the Armenian presence in this country. She brought examples from known newspapers such as ?Al Shahba?, ?Al Mouqtabas? and ?Al Asima? (the later was the formal governmental gazette). 


 


She said that although Syrians for a short period of time had their own doubts about the wave of the Armenian refugees coming to their country (especially in terms of employment opportunities and economic competitiveness and hardships), nevertheless, the humanitarian aspects had gained precedence and the Press of the time has echoed extensively to the efforts of the Syrians to alleviate the burden on the Armenians and to host them in the new environment. Especially the Government of the newly appointed King Faysal (after the Ottoman withdrawal in 1918) has been very much sympathetic towards the Armenian orphans and has provided aid to the Armenian tradesmen to start their financial activity in Syria.


 


Dr. Arissian highly appreciated the stance of the Syrian Arab journalists especially in referring to the plight of the Armenian people with boldness and without any compromise. The bulk of these reports provide nowadays as a rich resource for documentation on the subject of the Armenian Genocide.


 


At the end of the lecture Dr. Arissian mentioned the significance of the decision for choosing Aleppo as a capital of Islamic culture, since it is a city of tolerance and coexistence between different religions and cultures. It can serve also as a best example of the harmonization of civilizations.


 


ARMENIAN TEXT


Press release of the Armenian Youth Union (HEM), Aleppo, as published in the “Kantsasar” Weekly, 25/5/2006


 


 


?Հա­լէ­պա­հա­յե­րը Սուր­ի­ա­կան Մա­մու­լի Ընդ­մէ­ջէն?


 


?Հա­լէպ Իս­լա­մա­կան Մշա­կոյ­թի Մայ­րա­քա­ղաք? մի­ջո­ցա­ռում­նե­րու շր­ջա­նա­կէն ներս, ՀԵՄի վար­չու­թեան  կազ­մա­կեր­պու­թեամբ եւ Հա­լէ­պի Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­մի Առաջ­նորդ Շա­հան Ս. Եպս. Սար­գիս­եա­նի հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ՝ Հա­լէ­պի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ դա­սա­խօ­սու­թիւն՝ ?Հա­լէ­պա­հա­յե­րը սուր­ի­ա­կան մա­մու­լի ընդ­մէ­ջէն? վեր­նագ­րով, դա­սա­խօսն էր՝ Դոկտ. Նո­րա Արիս­եան, Արամ Մա­նուկ­եան Ժո­ղով. Տան ?Լե­ւոն Շանթ? սրա­հէն ներս։


 


Ձեռ­նար­կին ներ­կայ էին Բեր­իոյ Հա­յոց RAHMAN MOSQUE IN SEBIL AREA IN ALEPPO NEAR THE GOVERNORATE PALACEԹե­մի Առաջ­նորդ Շա­հան Ս. Եպս. Սար­գիս­եան, նա­հան­գա­պե­տի փո­խա­նորդը, տի­ար Սիւմ­պիւլ Սիւ­պիւլ­եան,?Ալ Ճա­մա­հիր? թեր­թի խմ­բա­գիրը, հա­մալ­սա­րա­նի արաբ դա­սա­խօս­ներ, արաբ թղ­թա­կից­ներ, պե­տա­կան մարմ­ին­ներ եւ հոծ բազ­մու­թիւն մը։


 


Դոկտ. Նո­րա Արիս­եան վեր առաւ հա­լէ­պա­հա­յու­թեան մաս­նակ­ցու­թիւնը սուր­ի­ա­կա­ն ըն­կե­րու­թեան մէջ տար­բեր բնա­գա­ւառ­նե­րու մէջ, եւ շեշ­տը դրաւ իս­լամ կրօ­նին հա­մե­րաշ­խու­թեան վրայ՝ օրի­նակ­ներ տա­լով Քու­ր­ա­ա­նէն։


 


Ան՝ մեկ­նե­լով իր տա­րած ու­սում­նա­սի­րու­թե­նէն, բա­ցատ­րու­թիւն­ներ տուաւ հա­լէ­պա­հա­յու­թեան­ լու­րե­րու ար­ձա­գան­գը ­սուր­ի­ա­կան մա­մու­լին մէջ, օրի­նակ­ներ տա­լով ?Ալ Շահ­պ­աա? օրա­թե­թէն, ?Ալ Մուք­թա­պաս?, պաշ­տօ­նա­կան ?Ալ Ասի­մա? եւ այլ թեր­թե­րէ։


 


Ան մատ­նան­շեց թէ՝ հա­կա­ռակ որ որոշ կարճ ժա­մա­նա­կի հա­մար սուր­ի­աց­նե­րը մտա­վա­խու­թիւն ու­նե­ցած են հայ աշ­խա­տա­ւոր­նե­րէ եւ հա­յե­րու մեծ հոս­քէն, սա­կայն մի­եւ­նոյն ժա­մա­նակ հայ տա­րա­գիր­նե­րու հան­դէպ սուր­ի­ա­ցի­նե­րուն օգ­նու­թեան եւ հիւ­րըն­կա­լու­թեան վե­րա­բեր­մուն­քը ար­ձա­գանգ գտած է նա­եւ սուր­ի­ա­կան մա­մու­լի էջե­րուն վրայ։ Եւ մա­նա­ւանդ պե­տա­կան օգ­նու­թեան հան­գա­ման­քը եւ ի մաս­նա­ւո­րի Ֆէյ­սալ իշ­խա­նի ցու­ցա­բե­րած օգ­նու­թիւնը հայ վա­ճա­ռա­կան­նե­րուն եւ որ­բե­րուն հան­դէպ։


 


Դոկտ. Արիս­եան բարձր գնա­հա­տեց սուր­ի­ա­ցի արաբ թղ­թա­կից­նե­րու եւ մա­մու­լի այ­րե­րու կա­տա­րած մարդ­կա­յին աշ­խա­տան­քը՝ հա­յոց տա­րագ­րու­թեան եւ Ցե­ղաս­պա­նու­թեան պատ­մու­թիւնը սու­րիա­կան մա­մու­լի էջե­րուն վրայ ար­ձա­նագ­րե­լու հա­մար, ուր հե­տա­գա­յին այդ յօդ­ուած­նե­րը կը ներ­կ­ա­յա­նան իբ­րեւ վա­ւե­րագ­րա­կան նիւ­թեր եւ պատ­մա­կան փաս­տեր։


 


Վեր­ջա­ւո­րու­թեան դա­սա­խօ­սը կա­րե­ւոր նկա­տեց Հա­լէ­պի ընտ­րու­թիւնը, որ­պէս 2006 թուա­կա­նի ?Հա­լէպ Իս­լա­մա­կան մշա­կոյ­թի մայ­րա­քա­ղաք?, քա­նի որ Հա­լէպ կը ներ­կա­յա­նայ որ­պէս հա­մե­րաշ­խու­թեան մայ­րա­քա­ղաք, մա­մու­լի մայ­րա­քա­ղաք եւ լա­ւա­գոյն օրի­նա­կը մշա­կոյթ­նե­րու բազ­մա­զա­նու­թեան։