Mekhitarist Library in Vienna gets organized

We received a press release in Armenian language from the Mekhitarist Library of Vienna, announcing the formation of the digital list of the Library's books and manuscripts.


?


The list which is available at?http://www.mechitharistenbibliothekwien.com?will serve as an important source for researchers and scholars. The searchers will be able to reach to the desired results by posting one or more of the following items: book?s name, author?s or translator?s name and the name of the publishing house.??


?


For additional information one can immediately refer to the address provided after each search.


?


Below is the Armenian text of the press release.


?


Զեկոյց


?


Այսու պատշաճ համարեցանք մշակութասէր յարգոյ հասարակութիւնը տեղեակ պահել թէ Վիեննայի Մխիթարեան Հայրերու Մենաստանը իբր երախայրիքը բազմաջան ու դժուարին աշխատութիւննէրու կարողացաւ գրադարանի գիրքերու մեծ մասին ցանկը փոխանցել համացանցային http://www.mechitharistenbibliothekwien.com պաստարին վրայ որպէս աղբիւր հետազօտութիններու եւ ւսումնասիրութիւններու:


?


Ուստի հետաքրքրուողներ պիտի կարենան.-


1- Գրքին անունը


2- Հեղինակը


3- Թարգմանիչը


4- Հրատարակչատունը արձանագրելով հասնիլ փնտռուած աղբիւրին:


?


Գրքի եւ բովանդակութեան յաւելեալ տեղեկութիւններ ստանալու համար հարկ է դիմել էջի վրայ տրուած հասցէին, հէռաձայնին կամ հեռապատճէնին:


?


Կը յուսանք թէ մեր համեստ աշխատութեամբ օժանդակ պիտի ըլլանք մշակութասէր հասարակութեան:


?


Գրքի եւ բովանդակութեան յաւելեալ տեղեկութիւններ ստանալու համար հարկ է դիմել էջի վրայ տրուած հասցէին, հէռաձայնին:

 1. Arpiar Sahaghian March 27, 2007, 11:05 am
  As it is in english, I write in english. So … 
   
  1/ It is very pleasent to find that that treasure of mankind, but especialy for Armenian history researchers (Wien Mechitarist Congregation 's Library) is now available by web-net. It is an example that all Armenien libraries in the world must follow. I visited the Library and I know what I say.
   
  2/ Last year in summer I visited again Wien and I paid a visit in Mechitaristengasse 4, but no one was there exept of brother Nerses. I gave him a present for the Library (a book recently issued, about Armenians History in Transilvania, printed both in Rumanian and in English). Along with it I gave him a paper (in electronic format, on a CD). The paper, writen by me concenrs ancient Armenian inscriptions from Cetatea Alba (Akkerman) in order to be examined and, if approved, to be published in Hantes Amsorya. No reply I received so far. May be, with the God's help, I will be this summer in Wien again. Perhaps I find time and I pass once again. Nevertheles do you had time to look over this paper?
   
  Respectfully,
   
  Arpiar Sahaghian
  Principal
  Bucharest Misakean-Kesimean School

Comments are closed.