Famous Armenian poetess Silva Gaboudigian passes away (1919-2006)

Famous Armenian poetess Silva Gaboudigian passes away (1919-2006)

Azad-Hye, Dubai, 26 August 2006: SILVA GABOUDIGIAN CLIMBING SARTARABAD MONUMENT'S STAIRCASE20th century most famous Armenian poetess and activist Silva Gaboudigian (Kaputikian) passed away in Yerevan in the early hours of 25 August 2006. She was a member of the National Academy of Science and the Union of Writers of Armenia.


 


Prime Minister Andranik Margaryan sent a telegram of condolence in which he expressed compassion to her family and friends on behalf of the Government and himself.


 


Born in Yerevan on 20th January 1919 to a refugee family from Van, she lived almost entirely in the Armenian capital.  


 


At thirteen, her first poem appeared in “Pioner Kanch” youth journal, while she was attending Krupskaya school in Yerevan. She then went on to study and graduate from the Yerevan State University?s Humanities department in 1941 and took upper level classes at the Gorky Institute of Literature in Moscow during 1949-50. The first collection of her poems was published in 1945. Overall, she published 60 collections.


 


Gaboudigian is one of the most prominent representatives of contemporary Armenian literature.


 


As an intellectual concerned with the fate of her country, she enjoyed great popularity both in Armenia and Diaspora. Her works were translated into different languages.


 


She was actively engaged in Armenia's public life, especially during the Karabakh movement (last years of the Soviet rule). A tireless spokesperson for Karabakh she symbolized the struggle for national rebirth. After the Independence (1991) she was known for her critical attitude towards the Government. In April 2004, when the authorities used violence against peaceful protestors in Yerevan, Gaboudigian returned to the President the Mesrob Mashdots Order as a token of protest.


 


She will be buried at the Pantheon of Komitas Park in Yerevan, where other famous Armenian personalities rest. A government commission headed by the Prime Minister has been set up to organize the funeral.


 


Chairman of the Writers' Union of Armenia Levon Ananian called Gaboudigian's death “a great loss” for Armenian literature and emphasized the poetess'  civil and patriotic mission.


 


“As a citizen and a patriot she had the happiness to see her motherland's independence ? something that she had always dreamed of and always struggled for in the name of the Armenian state,” Ananian emphasized.


 


Her son is the celebrated sculpture Ara Shiraz, from her former marriage to poet Hovhaness Shiraz.A poem by Silva Gagoudigian


The Walnut Tree (1946)


(translations by Diana Der-Hovanessian)


 


There is a walnut tree


growing in the vineyard


at the very edge of the world.


  


My people, you are like


that huge ancient tree–


with branches blessed by the graces


  


but sprawling


over the small corner of land;


roots and arms spread out


and spilling your fruit


to nourish foreign soils.Gaboudigian's most famous poet is a didactic poem, “Lines to My Child”


(Khosk im vortoun), in which she implores her child to forget his mother before he forgets his mother tongue (See poem in Armenian below) 

Silva Gaboudigian visited the Abu Dhabi Armenian Community Weekly School ten years ago (March 1996 / see photo).ԽՕՍՔ ԻՄ ՈՐԴՈՒՆ


 


 


Այս գարնան հետ, այս ծաղկունքի,SILVA GABOUDIGIAN VISITING THE ARMENIAN SCHOOL OF ABU DHABI IN 1996


Այս թռչնակի, այս առուակի,


Հետն այս երգի ու զարթօնքի


Բացուեց լեզո՜ւն իմ մանկիկի։


Ու թոթովեց բառ մի անգին


Հայկեան լեզուից մեր սրբազան,


Ասես մասունք հաղորդութեան


Դիպաւ մանկանըս շրթունքին


Լսի՛ր, որդիս, պատգամ որպէս


Սիրող քո մօր խօ՜սքը սրտանց,


Այսօրուանից յանձնում եմ քեզ


Հայոց լեզո՜ւն հազարագանձ:


Կտրել է նա, հանց աստղալոյս,


Երկինքները ժամանակի,


Շառաչել է խռովայոյզ


Սլացքի հետ հայկեան նետի,


Եւ Մեսրոպի սուրբ հանճարով


Դարձել է գիր ու մագաղաթ,


Դարձել է յո՜յս, դարձել դրօ՜շ,


Պահել երթը մեր անաղարտ


Նրանո՛վ է մրմնջացել


Հայ պանդուխտը վէրքն իր սրտի,


Նրանո՛վ է որոտացել


Կռուի երգն իմ ժողովրդի,


Նրանո՛վ է մայրս ջահէլ


Ինձ օրօրոց դրել մի օր,


Հիմա եկել, քե՜զ է հասել


Նրա կարկաչը դարաւոր


Բա՛ց շուրթերըդ, խօսի՜ր, անգի՛ն,


Ժիր դայլայլի՜ր, ի՛մ սիրասուն,


Թող մանկանա՛յ քո շուրթերին


Մեր ալեհե՜ր հայոց լեզուն


Պահի՛ր նրան բարձր ու վճիտ,


Արարատի սուրբ ձիւնի պէս,


Պահի՛ր նրան սրտիդ մօտիկ,


Քո պապերի աճիւնի պէս,


Ու ոսոխի զարկիցը սեւ


Դու պաշտպանի՛ր կրծքով նրան,


Ինչպէս մօ՜րըդ կը պաշտպանես,


Թէ սո՛ւր քաշեն մօրըդ վրան.


Ու տե՛ս, որդիս, ո՛ւր էլ լինես,


Այս լուսնի տակ ո՜ւր էլ գնաս,


Թէ մօ՛րդ անգամ մտքից հանես,


Քո մա՜յր լեզուն չմոռանա՛ս:    


 


 


ՍԻԼՎԱ ԿԱՊՈՒՏԻԿԵԱՆ